Infolinia: 510 501 158

Regulamin

Regulamin korzystania z platformy internetowej www.expertdruku24.pl

1. Definicje:
 • a) Administrator - firma KABI Katarzyna Białoń z siedzibą w Tychach 43-100 przy ul. Stefana Batorego 19/44, NIP: 646-250-99-88.
 • b) Drukarnia – serwis internetowy, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia.
 • c) KC – postanowienia Kodeksu cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2016.380 j.t).
 • d) Klient – każda osoba działająca zgodnie z niniejszym Regulaminem, z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • e) Proces zakupowy – kolejność postępowania od wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.
 • f) Produkty - materiały i usługi poligraficzne świadczone przez portal www.expertdruku24.pl
 • g) Regulamin – zbiór zasad obowiązujących przy korzystaniu z usług drukarni internetowej www.expertdruku24.pl
 • h) Ustawa – akt prawny na podstawie którego działa niniejsza platforma (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U.2016.1030 j.t.)
 • i) Zamówienie/Zlecenie – dokument elektroniczny (określający między innymi rodzaj i ilość towaru oraz oświadczenie woli Klienta), stanowiący podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
2. Informacje podstawowe.
 • 2.1. Regulamin jest zbiorem zasad obowiązujących przy korzystaniu z usług Drukarni internetowej www.expertdruku24.pl której właścicielem jest administrator.
 • 2.2. Informacje o produktach podane na stronach internetowych drukarni nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów KC. i należy je postrzegać jako materiały reklamowe o charakterze wskazanym w art. 71 KC.
 • 2.3. Zgłaszanie błędów lub nieprawidłowości występujących w serwisie Drukarni odbywa się poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres: biuro@expertdruku24.pl
3. Korzystanie z Drukarni Internetowej (Portalu) www.expertdruku24.pl.
 • 3.1. Pierwsza czynnością Klienta jest wypełnienie formularza i założenie konta na stronie internetowej Drukarni.
 • 3.2. Założenie konta w serwisie Drukarni oznacza zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu.
 • 3.3. Przypominamy, że Klientami Drukarni mogą być wszelkie osoby stosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub zawodowej (pkt 1. ust. d niniejszego Regulaminu).
 • 3.4. W przypadku naruszenia Regulaminu, Klientowi odmawia się prawa do korzystania z usług, w szczególności gdy Klient:
 • a) podał w trakcie rejestracji błędne, niezgodne z prawdą dane.
  b) przez swoje działanie w ramach Drukarni naruszył dobra osobiste osób trzecich,
  c) podjął działania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub naruszające dobre imię Administratora.
  W szczególności zakazuje się dostarczania i przekazywania treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, rozsyłania lub umieszczania niezamówionych informacji handlowych (spam),czy korzystania z Drukarni w sposób przeszkadzający w jej zwykłej pracy.
 • 3.5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Drukarni, nie może być powtórnie zarejestrowany.
4. Składanie zamówień.
 • 4.1. Klient określa w Zamówieniu rodzaj i parametry materiałów oraz usług poligraficznych.
 • 4.2. Zamówienia można składać w Drukarni 7 dni w tygodniu niezależnie od pory dnia czy nocy.
 • 4.3. Na stronie internetowej dla każdego produktu odrębnie podane są godziny akceptacji plików oraz terminy realizacji zamówień.
 • 4.4. Po użyciu przycisku „zamów”, zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres e-mail informacja, która jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia,
 • 4.5. Zamówienie zostanie realizowane z chwilą, dokonania akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz gdy płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie Drukarni.
 • 4.6. Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. W ciągu siedmiu dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie, Drukarnia wystawi fakturę zgodnie z przyjętymi zasadami księgowymi.
 • 4.7. Po złożeniu zamówienia, jego opłaceniu, ale braku dokonaniu akceptacji plików, po 30 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, nastąpi kontakt naszego konsultanta w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
 • 4.8. Anulowanie zamówienia może być dokonane do momentu akceptacji plików graficznych.
 • 4.9. Najdalej w ciągu 14 dni roboczych Klient , który anulował zamówienie po jego opłaceniu otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne, szacowane na ok. 40zł.(koszty wynikają z czynności związanych z anulowaniem zlecenia)oraz fakturę korygującą.
5. Płatności.
 • 5.1. Opublikowane ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają koszty składników produktu, pakowania i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie wskazano innych pozycji.
 • 5.2. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych, takich jak: opłaty za pobraniem, dopłaty za wskazane godzin dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów itp. Koszty te są doliczane do zasadniczych.
 • 5.3. Drukarnia umożliwia płatności za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line, przelewem bankowym, zapłatą za pobraniem.
 • 5.4. Dane osobowe Klientów niezbędne do zrealizowania płatności są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 • 5.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 • 5.6. Korzystając z usług Drukarni Klient ma możliwość pobrania e-faktury, logując się w serwisie Drukarni, wybierając podstronę „faktury” w „moim koncie”, a domyślnie wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
6. Projekty do druku.
 • 6.1. Za treść projektów oraz błędy znajdujące się w treści projektu graficznego (w tym ortograficzne czy merytoryczne), a także ewentualne naruszenia praw autorskich Drukarnia nie odpowiada.
 • 6.2. Jeżeli Zlecenie będzie zawierało treści o których mowa w punkcie 3 ust.3.4c niniejszego Regulaminu, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.
 • 6.3. Drukarnia nieodpłatnie przekazuje na swojej stronie narzędzia i aplikacje umożliwiające sprawdzenie poprawności przygotowania projektu do druku, co ogranicza możliwości przesyłania niepoprawnych plików.
 • 6.4. Klient winien wszelkie materiały dostarczane Drukarni przygotować zgodnie z instrukcjami opublikowanymi na stronie Drukarni.
 • 6.5. Jeśli materiały przesłane przez Klienta nie są zgodne z w/w instrukcjami, to oznacza to warunkową lub negatywną weryfikacją plików graficznych, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 • 6.6. Jeśli Klient zaakceptuje pliki błędnie przygotowane do druku i zawierające na przykład: nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. to realizacja zlecenia nastąpi w tej formie.
 • 6.7. Za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z dostarczenia przez Klienta niepoprawnych danych, Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.
7. Dostawa zrealizowanych zleceń.
 • 7.1. Produkty dostarczamy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą firm kurierskich oraz systemu skrytek pocztowych na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu
 • 7.2. Terminy dostaw Drukarnia określa dla poszczególnych zamówień indywidualnie.
 • 7.3. Terminy dostaw opublikowane są na stronie Drukarni.
 • 7.4. W przypadku siły wyższej oraz przyczyn leżących po stronie firm kurierskich może nastąpić nieterminowa realizacja Zamówienia. Opóźnienia takie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych.
8. Reklamacje.

 • 8.1. Na stronie www.expertdruku24.pl znajduje się formularz reklamacyjny w którym należy wpisać dokładny opis stwierdzonej wady oraz określić żądanie reklamującego.
 • 8.2. Reklamacje złożone po okresie 14 dni od dnia doręczenia Klientowi przesyłki nie są rozpatrywane.
 • 8.3. Reklamacja jest rozpatrywane do 7 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
 • 8.4. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia skieruje korespondencję e-mailową z zapytaniami a Klient jest zobowiązany przesłać odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone, a reklamacja uznana za oddaloną.
 • 8.5. Powodem do zgłoszenia reklamacji nie może być porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze.
 • 8.6. W procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów. Przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne, szczególnie przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
 • 8.7. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Drukarnia dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
 • 8.8. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
 • 8.9. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia: a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
  b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
  c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
  d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych - tolerancja do 0,2 mm,
  e) różnice ilościowe i jakościowe zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej,
  f) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru- tolerancja do 1 mm.
 • 8.10. W w/w przypadkach Drukarnia rozpatrzy reklamację na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, koszt przesłania zwrotu ponosi Drukarnia.
 • 8.11. Podstawą zgłoszenia reklamacji związanej z jakością przesyłek kurierskich jest protokół szkody sporządzony wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki.
 • 8.12. Przy realizacji nadruku na koszulkach, z uwagi na specyfikację maszyny drukującej oraz właściwości podłoża zadruku, dopuszcza się odchylenie odległości zadrukowanej grafiki od wskazanego pola zadruku do 10 mm.
 • 8.13. Rekompensata za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć jego wartości.
 • 8.14. Ze względu na stosowanie materiałów pochodzących od różnych producentów( ale mieszczących się w granicach tolerancji ogólnie przyjętej w poligrafii ) , materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiały do druku wielkoformatowego www.expertdruku24.pl są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych w serwisie Drukarni.
 • 8.15. Za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników zaangażowanych w proces dostawy, Drukarnia nie bierze odpowiedzialności.
9. Postanowienia końcowe.
 • 9.1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią expertdruku24.pl a Klientem, będzie Sąd miejsca siedziby Expertdruku24.pl
 • 9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.